Wet- en regelgeving
  • Direct een afspraak
  • Ruime openingstijden
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Persoonlijke aandacht

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 worden professionals geacht hiermee te werken. Ook binnen onze praktijk hanteren wij derhalve de nieuwe regels. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wat wij moeten doen bij signaleren van zaken die vermoeden geven dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling en /of huiselijk geweld.

Bij aanwezigheid van deze signalen volgen wij de verplichte stappen. Deze zijn:

  • Signalen in kaart brengen, meldcode in het dossier opnemen
  • Overleggen met een collega en met Veilig Thuis (anoniem)
  • Gesprek met de betreffende persoon

Blijkt het vermoeden na gesprek met u ongegrond, dan eindigt de meldcode in het dossier. Blijft er vermoeden bestaan dan wordt er melding gemaakt bij Veilig Thuis en wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Met behulp van Veilig Thuis wordt gekeken welke hulp geboden kan worden.

Wij hopen dat u begrijpt dat de melding moet worden gedaan en hopen dan ook samen tot een plan van aanpak te komen. Echter vanuit de beroepsplicht zal melding ook plaats vinden als u hier geen toestemming voor verleent. Wilt u meer weten? Kijk op www.veiligthuis.nl of benader ons met uw vraag.

 

 

 

Privacy policy

In verband met de wet op Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u op ons privacy policy welke u hier kunt vinden. In dit document geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij er aan doen om uw privacy te waarborgen. 

Tijdens de intake zullen we u in het kader van deze wet- en regelgeving moeten vragen om voor een aantal zaken uw toestemming te geven. Uiteraard kunt u toestemming ook weigeren.

BIG-registratie

Per 1 juli 2020 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verplicht gesteld BIG-nummers te vermelden op de website. U bent daarmee verzekerd dat wij in dit kwaliteitsregister zijn opgenomen en dus bevoegd zijn ons beroep uit te oefenen.

Josephine de Koning, BIG-nummer: 29038386404

Marieke Rolvers – Metselaar, BIG-nummer: 99057407604

Inzage medisch dossier

Vanaf 1 juli zijn wij ook verplicht om op verzoek van patiënten elektronisch inzage te geven in hun eigen medische gegevens en een digitaal kopie te verstrekken. Wenst u hiervan gebruik te willen maken, laat het ons weten.